T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Pendik Devlet Hastanesi

ÖĞRENCİ STAJ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


HASTANEMİZDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

 

Hastanemize staj başvuru ve kabul işlemleri öğrencinin bağlı bulunduğu okul (lise/üniversite) aracılığıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekte olup kurumumuza ayrıca başvuru alınmamaktadır. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluru gerçekleştirilen ve birimimize resmi yazı ile gönderilen isim listeleri doğrultusunda öğrencilerin staj için talep edilen evrakları kontrol edilerek staj başlamaları eğitim birimimizce yapılmaktadır. Bununla birlikte Kurumumuzda öğrencilerin staj yapabilmesi için istenilen sağlık taraması kapsamındaki tetkikler ve bu tetkiklere ait belgeler İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından takip edilmektedir. İlgili birimin olurundan sonra öğrenciler staja başlayacaklardır.

 

SAĞLIK GÖZETİM PROSEDÜRÜ

 

5.5. Çırak ve Stajyerlerin Sağlık Taramaları

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde ilk defa staja başlayacak öğrencilerin staj kabullerinde 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışabilir’ ibaresi ile birlikte prosedürün 5.5.1. Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler başlıklı bölümünde yer alan tetkiklerin (Tetkiklerin staj başlangıcından en fazla iki ay öncesine ait olması şartı ile) neticelerini de içeren Sağlık Kurulu Raporu aranır.

Daha önce yukarıda bahsi geçen sağlık kurulu raporu ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda staj yapmış ve kayıtlarda rapor/belgeleri (Raporların geçerlilik süresi; çalışılan birimin/kurumun İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde tanımlanmış işyeri tehlike sınıfına göre az tehlikeli işyerleri için 5 yıl, tehlikeli işyerleri için 3 yıl, çok tehlikeli işyerleri için 1 yıldır) yer alan stajyerlerin 2. defa veya daha üstü staja başlayacakları zamanda staj yapacağı kurumun işyeri hekimi tarafından değerlendirilmeleri ve işyeri hekiminden staj yapılacak ‘…………. hastanesinde/merkezinde/biriminde staj yapmasında sakınca yoktur’ kararlı raporu almaları yeterli kabul edilir, sağlık kurulu raporu aranmaz.

Stajyerin tetkik ve muayenesi sonucunda sağlık durumu nedeniyle çok tehlikeli/tehlikeli işyerinde staj görmesinde tereddüt oluşması halinde staj yapacağı hastanenin hangi bölümünde/biriminde ve hangi koşullarda staj yapabileceği Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen ‘Hastanenin ……….Bölümünde/Biriminde …….. Koşuluyla Staj Yapmasında Engel Yoktur’ ibareli Sağlık Kurulu Raporu ile belirlenir.

Staj başlangıcından sonraki staj süresince gerçekleşen kurum içi bölüm değişikliklerinde riskli bölümlere geçişlerde işyeri hekiminin bilgilendirilmesi ve önerilerine uyulması mecburidir.

 

   STAJA KABUL EDİLENLERDEN İSTENEN BELGELER

 

1-Öğrenci Belgesi

2-Kimlik Fotokopisi

3-Sigorta Başlangıç Evrağı  (Okuldan alınacak, güncel tarihli olmalıdır.)

4-İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi Alındığına Dair Belge 

5-’’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşyerlerinde çalışabilir’’ ibaresi olan Heyet Raporu

6- İstenilen Tetkikler:

    HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu Kartı

7-Aile Hekimliğinden Tetanoz Aşısı yapıldığını gösterir Aşı Kartı

8-HES Kodu Alınması ve HES Kodu Evrağı.